فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:40:55 +0330fa نابودی جان سخت‌ترین پروتئین عامل سرطان با ریشه یک گیاه http://www.faratab.com/news/11552/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87 Wed, 21 Apr 21 15:40:01 +0430 نابودی جان سخت‌ترین پروتئین عامل سرطان با ریشه یک گیاه
محققان با استفاده از ریشه گیاه سمی جاتروفا کارکس به نبرد با یکی از جان سخت‌ترین پروتئین‌های عامل بیماری سرطان رفته‌اند.

]]>