فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:35:24 +0330fa استاد مهمت سوئر؛ تمرکز بر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کردستان ترکیه http://www.faratab.com/news/11540/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B1%D8%9B-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Fri, 16 Apr 21 16:07:33 +0430 استاد مهمت سوئر؛ تمرکز بر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کردستان ترکیه
از سال 1993، روزنامه‌نگاری را ترک کرده و به پژوهش در حوزه تاریخ، فرهنگ و زبان شد. از سال 2005 علاوه بر عکاسی روزنامه‌نگاری، در ...

]]>