فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:32:24 +0330fa دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور! http://www.faratab.com/news/11531/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%21 Wed, 14 Apr 21 12:56:39 +0430 دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور!
چطوری یک خورشت خلالی بپزیم، دقیقا مثل یک کرمانشاهی اصیل!

]]>