فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:31:11 +0330fa از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری تا بازیگری در سریال نون‌خ! http://www.faratab.com/news/11519/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%21 Mon, 05 Apr 21 14:04:56 +0430 از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری تا بازیگری در سریال نون‌خ!
موسیقی نماد سرزندگی همدلانه و باهم بودن کُردهاست

]]>
زن کُرد برای من به صلابت، غیرت و سخت‌کوشی معنی می‌شود! http://www.faratab.com/news/11517/%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Sun, 04 Apr 21 15:31:55 +0430 زن کُرد برای من به صلابت، غیرت و سخت‌کوشی معنی می‌شود!
ندا قاسمی از چگونگی تعبیر رویاهای شیرین کودکی‌اش می‌گوید؛ «شیرین» برای منم شیرین است!

]]>