فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:43:02 +0330fa بررسی کتاب اطلاعات استراتژیک در مدیریت پرونده هسته ای ایران http://www.faratab.com/news/11515/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Apr 21 14:40:58 +0430 بررسی کتاب اطلاعات استراتژیک در مدیریت پرونده هسته ای ایران
پرونده هسته ای ایران به کدام سمت حرکت می کند؟

]]>