فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 16:07:48 +0330fa پاپ فرانسیس: کردستان عراق به خانه مسیحیان تبدیل شده است http://www.faratab.com/news/11510/%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%3A-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Mar 21 15:49:44 +0330 پاپ فرانسیس: کردستان عراق به خانه مسیحیان تبدیل شده است
مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق: سفر پاپ پیام آور صلح و همزیستی مسالمت آمیز است

]]>