فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:53:43 +0330fa انتقاد نماینده اورامانات از شتابزدگی مجلس در خصوص برجام http://www.faratab.com/news/11506/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Tue, 23 Feb 21 01:38:01 +0330 انتقاد نماینده اورامانات از شتابزدگی مجلس در خصوص برجام
آرش زره‌تن لهونی: مجلس نباید با شتاب‌زدگی برنامه‌های حاکمیت برای رفع تمامی تحریم‌ها را دچار اختلال کند

]]>