فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:23:36 +0430fa محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت http://www.faratab.com/news/11504/%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF-%D8%B9%DB%95%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%8E-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%88%D9%88-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA Tue, 16 Feb 21 15:48:16 +0330 محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت
محەمەد عەلی دەسماڵی شاعیر و نووسەری خەڵکی سنە، پلەی دووەمی خەڵاتی ئەدەبی سادق هیدایەتی وە دەس هێنا.

]]>