فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:53:50 +0430fa فراخوان ارسال اثر یادمان انفال و بمباران شیمیایی حلبچه در جام کوردی http://www.faratab.com/news/11503/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 08 Feb 21 17:05:01 +0330 فراخوان ارسال اثر یادمان انفال و بمباران شیمیایی حلبچه در جام کوردی

]]>