فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 11:38:05 +0430fa اعتراض نمادین نماینده اورامانات به توهین تلویزیون به لباس کُردی http://www.faratab.com/news/11497/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 20 Jan 21 11:06:51 +0330 اعتراض نمادین نماینده اورامانات به توهین تلویزیون به لباس کُردی

]]>