فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:33:32 +0330fa ترامپ و کابوسی که تعبیر شد: خوشحالی چین از شکست او؟ http://www.faratab.com/news/11491/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%3A-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%9F Fri, 08 Jan 21 14:51:42 +0330 ترامپ و کابوسی که تعبیر شد: خوشحالی چین از شکست او؟

]]>
ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه! http://www.faratab.com/news/11475/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%21- Fri, 08 Jan 21 12:49:19 +0330 ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه!
سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه با حمایت قاطع از اسرائیل و عربستان سعودی و موضع­گیری بیشتر در قبال ایران تعریف شده است.

]]>