فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:45:05 +0330fa سلسله شدادیان کُرد در قفقاز http://www.faratab.com/news/11714/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Sun, 18 Jul 21 12:23:30 +0430 سلسله شدادیان کُرد در قفقاز
کُردها یکی از ساکنان تاریخی منطقه قفقاز هستند که در قرن بیستم با توافقات پشت پرده استالین با اتاترک مجبور به ...

]]>
کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ http://www.faratab.com/news/11455/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA Wed, 11 Nov 20 20:37:58 +0330 کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ

]]>