فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:09:06 +0330fa نجم‌الدین کریم دیپلمات، پزشک و لابی‌گر تنها اما موثر کُردها در واشنگتن http://www.faratab.com/news/11450/%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86 Sat, 07 Nov 20 00:35:25 +0330 نجم‌الدین کریم دیپلمات، پزشک و لابی‌گر تنها اما موثر کُردها در واشنگتن

]]>
درگذشت نجم‌الدین کریم استاندار پیشین کرکوک http://www.faratab.com/news/11449/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9 Sat, 31 Oct 20 12:48:38 +0330 درگذشت نجم‌الدین کریم استاندار پیشین کرکوک

]]>