فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:00:54 +0330fa درخواست یک مستندساز کُرد برای یافتن سوژه گم شده فیلمش! http://www.faratab.com/news/11439/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B4%21 Tue, 20 Oct 20 13:10:49 +0330 درخواست یک مستندساز کُرد برای یافتن سوژه گم شده فیلمش!

]]>