فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:31:47 +0330fa پیام تسلیت عباس غزالی به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان http://www.faratab.com/news/11438/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 Fri, 09 Oct 20 18:27:32 +0330 پیام تسلیت عباس غزالی به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان

]]>