فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:44:22 +0330fa پیام تسلیت فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به مناسبت درگذشت آیت الله تسخیری http://www.faratab.com/news/11412/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C Tue, 18 Aug 20 15:51:46 +0430 پیام تسلیت فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس به مناسبت درگذشت آیت الله تسخیری

]]>