فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 21:26:06 +0330fa پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11388/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:40:51 +0430 پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان http://www.faratab.com/news/11386/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jul 20 10:20:37 +0430 پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان

]]>