فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:54:53 +0330fa پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11383/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 10:23:38 +0430 پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ

]]>