فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:10:47 +0330fa پیام تسلیت مسعود بارزانی به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدرشان http://www.faratab.com/news/11380/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86 Tue, 07 Jul 20 19:42:31 +0430 پیام تسلیت مسعود بارزانی به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدرشان

]]>