فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 16:09:26 +0330fa زبان کُردی و دانشگاه کردستان، تحقق یک رویای دیرپا! http://www.faratab.com/news/11404/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%21 Fri, 21 Aug 20 19:28:42 +0430 زبان کُردی و دانشگاه کردستان، تحقق یک رویای دیرپا!

]]>
کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی! http://www.faratab.com/news/11361/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%DB%8C%21 Fri, 15 May 20 15:09:05 +0430 کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی!

]]>