فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 05:48:27 +0330fa رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان! http://www.faratab.com/news/11339/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%21 Sat, 21 Mar 20 19:07:07 +0430 رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان!
تنها کلمه مشترک پیام نوروزی رهبران جهان کدام کلمه بود؟

]]>