فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:04:18 +0430fa بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب http://www.faratab.com/news/11321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Wed, 11 Mar 20 01:07:07 +0330 بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب
گزارش تاریخی از برنامه های سند توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تا بحال و اثرگذاری آنها در بخش روستایی و کشاورزی

]]>