فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:15:08 +0330fa ثبت نام این روزها برای لیمو ترش و زنجبیل 70 هزار تومانی http://www.faratab.com/news/11268/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85--%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-70-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 29 Feb 20 02:30:31 +0330 ثبت نام  این روزها برای لیمو ترش و زنجبیل 70 هزار تومانی
با شیوع کرونا، توصیه برخی افراد که حتی تخصصی در زمینه این بیماری ندارند، استفاده از مواد خوراکی با طبع گرم است. به‌همین دلیل تقاضا برای این خوراکی‌ها بالا رفته است، طوری که قیمت برخی از صیفی جات مانند زنجبیل از حدود30 هزار تومان، به بیش از 70 هزار تومان ر

]]>