فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:58:38 +0330fa هر آنچه در مورد انتقال ویروس کرونا باید بدانید؟ http://www.faratab.com/news/11253/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF--%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 23 Feb 20 18:43:34 +0330 هر آنچه در مورد انتقال ویروس کرونا باید  بدانید؟
اکثر کارشناسان بهداشت عمومی بر این باورند که کرونا از طریق قطرات تنفسی که در حین عطسه یا سرفه کردن با شدت از بدن فرد آلوده خارج می‌شوند، انتشار می‌یابد.

]]>