فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:19:08 +0330fa نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد http://www.faratab.com/news/11231/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF- Sat, 22 Feb 20 15:15:16 +0330 نتایج نهایی انتخابات حوزه ی کرمانشاه مشخص شد
نتایج نهایی رارا حوزه ی کرمانشاه اعلام شد

]]>