فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:49:40 +0330fa مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان» http://www.faratab.com/news/11220/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Fri, 14 Feb 20 15:42:26 +0330 مهندس زرین‌گل با شعار «شکوه، اقتدار و توسعه کردستان»
مرتضی زرین‌گل با داشتن تجربه دو دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین دوره این انتخابات یکبار دیگر به عنوان کاندیدا شرکت کرده است.

]]>