فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:13:40 +0330fa باید راه را به جوانان بسپاریم و از آنها حمایت کنیم http://www.faratab.com/news/11183/-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85--%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 02 Jan 20 13:50:01 +0330  باید راه را به  جوانان بسپاریم  و از آنها حمایت کنیم
پدر علم مهندسی پزشکی ایران گفت: باید راه را به جوان‌ترها بسپاریم و آنها را در این مسیر حمایت کنیم.

]]>