فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jan 22 11:55:22 +0330fa مهمترین جایزه ادبی استرالیا نامزدهایش را معرفی کرد http://www.faratab.com/news/8391/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 26 May 18 17:19:43 +0430 مهمترین جایزه ادبی استرالیا نامزدهایش را معرفی کرد
جایزه مایلز فرانکلین که مهم‌ترین جایزه ادبی استرالیاست فهرست اولیه نامزدهایش را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد.

]]>
صفحه 112 کتاب چه میگوید؟ http://www.faratab.com/news/1174/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-112-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F Mon, 25 Apr 16 07:40:02 +0430 صفحه 112 کتاب چه میگوید؟
به‌لطف وبسایت کامپیلیت ریویو، توانستم از یک جایزۀ ادبی کمک بگیرم؛ جایزۀ صفحۀ صدودوازدهم که به‌تازگی فهرست اسامی نامزدهای نیمه نهایی خود را اعلام کرده است.

]]>