فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:42:36 +0330fa دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است! http://www.faratab.com/news/11135/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-60-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 01 Dec 19 20:50:01 +0330 دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است!
طبق بررسی امارهای سالهای گذشته دولت حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است

]]>