فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:48:54 +0330fa مرکز پیوند قلب در کرمانشاه راه اندازی می شود http://www.faratab.com/news/11115/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 16 Nov 19 11:58:09 +0330 مرکز پیوند قلب در کرمانشاه راه اندازی می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از راه اندازی مرکز پیوند قلب در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه ظرف دو ماه آینده خبر داد.

]]>