فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:47:16 +0430fa آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11101/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 11 Nov 19 10:33:19 +0330 آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟
افغانستان با پذیرفتن درس‌های عراق و لبنان می‌تواند با معضل امنیتی خود به طریقی بهتر و موثرتر مواجه شود.

]]>