فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:22:00 +0330fa سن جمعیت کشور رو به افزایش است http://www.faratab.com/news/11096/%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Nov 19 22:30:01 +0330 سن جمعیت کشور رو به افزایش است
30 درصد جمعیت کشور در سه دهه آینده از نظر سنی به بالای 60 سال می‌رسند و جزو جمعیت سالمند محسوب خواهند شد.

]]>