فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 09:50:57 +0430fa برگزاری اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی وحوزه ی سلامت در سنندج http://www.faratab.com/news/11085/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC Tue, 12 Nov 19 14:20:01 +0330 برگزاری اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی وحوزه ی سلامت در سنندج
نخستین همایش تجلیل از پیشکسوتان طب بومی در حوزه ی سلامت در نواحی زاگرس میانی در دانشگاه کردستان (تالار مولوی) با حضور اساتید برجسته ی طب گیاهی و دانش بومی اجرا گردید.

]]>