فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:29:37 +0330fa پلیس در پی دستگیری افرادی که پارچه‌نویس تهدیدآمیز در دست داشتند http://www.faratab.com/news/11043/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 03 Nov 19 12:40:01 +0330 پلیس در پی دستگیری افرادی که پارچه‌نویس تهدیدآمیز در دست داشتند
فرادی در بازی تراکتور و استقلال دستگیر شده اند.

]]>