فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 16:09:06 +0330fa انصراف کیانوش رستمی از مسابقات انتخابی پرو http://www.faratab.com/news/11001/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88 Sat, 02 Nov 19 13:00:01 +0330 انصراف کیانوش رستمی از مسابقات انتخابی پرو
کیانوش رستمی وزنه بردار ملی پوش کرمانشاهی از مسابقات گزینشی پرو انصراف داد

]]>