فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:20:52 +0430fa یحیی توره: فیفا به نژاد پرستی در فوتبال اهمیت نمی دهد http://www.faratab.com/news/10994/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%3A-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 29 Oct 19 13:00:01 +0330 یحیی توره: فیفا به نژاد پرستی در فوتبال اهمیت نمی دهد
هافبک سابق بارسلونا و منچسترسیتی، معتقد است بازیکنان در صورت رویارویی با توهین های نژاد پرستانه، باید اقدام جدی تری در پیش بگیرند.

]]>