فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 06:25:12 +0330fa از تومور مغزی بیشتر بدانیم! http://www.faratab.com/news/10975/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%21 Tue, 29 Oct 19 02:30:02 +0330 از تومور مغزی بیشتر بدانیم!
بیست و ششم اکتبر تا دوم ماه نوامبر هفته جهانی آگاهی در مورد تومور مغزی نامگذاری شده است. هدف این رویداد انجام فعالیت‌های مشترک در جهت افزایش آگاهی و جلب توجه عمومی نسبت به چالش‌های خاص تومورهای مغزی، تاکید بر نیاز به واکنش‌های خاص و لزوم انجام تحقیقات علم

]]>