فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:27:08 +0330fa حضور 12 ایرانی در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان http://www.faratab.com/news/10971/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-12-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 28 Oct 19 12:00:01 +0330 حضور 12 ایرانی در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان
اسامی نمایندگان ایران در رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان مشخص شد.

]]>