فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 13 Aug 20 21:20:59 +0430fa جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟ http://www.faratab.com/news/8905/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%9F Mon, 27 Aug 18 17:39:38 +0430 جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟

]]>
همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا http://www.faratab.com/news/6731/-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Sun, 15 Oct 17 22:43:10 +0330  همه علیه ترامپ، ترامپ علیه آمریکا
همانگونه که از روزهای پیش گمانه زنی های موجود نشان می داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نطق خود پایبندی ایران به برجام را تائید نخواهد کرد این اتفاق افتاد و ترامپ با اعلام اینکه پایبندی ایران به برجام را تائید نمی کند وظیفه پایبندی و یا عدم پایبند

]]>
وضعیت تحریم ایران در کشاکش میان اوباما، مجالس و ایالت های آمریکا http://www.faratab.com/news/1157/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sun, 24 Apr 16 03:40:16 +0430 وضعیت تحریم ایران در کشاکش میان اوباما، مجالس و ایالت های آمریکا
برجام که نه از وجه قانونی معاهده برخوردار است و نه حمایت عمومی پشت سر خود دارد، بیش از آنچه رئیس جمهور فکر می کند متزلزل است.

]]>