فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:40:21 +0330fa سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا http://www.faratab.com/news/10925/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 28 Oct 19 19:23:39 +0330 سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا
مشکلات سیاست ایالات متحده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری عمیق تر است. این سیستم حزبی دودویی است که کشور را به دو تیم غیرقابل ادغام تقسیم می کند: یکی که خود را نماینده ارزش های چند فرهنگی شهرهای جهان وطنی می داند و دیگری خود را نماینده ارزش های مسیحی.

]]>