فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:41:58 +0330fa از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی، در جلسه سران قوا بحثی درباره FATF نشده است http://www.faratab.com/news/10920/%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-FATF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 24 Oct 19 00:40:01 +0330 از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی، در جلسه سران قوا بحثی درباره FATF نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است.

]]>