فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 06:26:36 +0330fa محمد حمید، برای مداوا به فرانسه فرستاده شد http://www.faratab.com/news/10895/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Oct 19 22:40:01 +0330 محمد حمید، برای مداوا به فرانسه فرستاده شد
محمد حمید، کودک ۱۳ ساله سوری که بدن او در حمله روز جمعه ارتش ترکیه به سری کانی سوخته بود با مسئولیت مسعود بارزانی جهت مداوا به فرانسه فرستاده شد.

]]>