فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jan 22 11:48:33 +0330fa پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ http://www.faratab.com/news/10881/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF Tue, 22 Oct 19 15:30:01 +0330 پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

]]>