فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:12:00 +0330fa مقایسه میزان شکایتهای مردمی از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت http://www.faratab.com/news/10874/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA Mon, 21 Oct 19 17:10:02 +0330 مقایسه میزان شکایتهای مردمی از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت
وضعیت شکایت‌های ثبت‌شده از هر یک از اپراتورها در حوزه تلفن همراه و ثابت در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است.

]]>