فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:47:29 +0330fa کنفرانس هماهنگی بین زبان کُردی و فارسی http://www.faratab.com/news/10873/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Mon, 21 Oct 19 16:40:01 +0330 کنفرانس هماهنگی بین زبان  کُردی و فارسی
از روز یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ با حضور نمایندگانی از دانشگاه های ایران، ترکیه و اقلیم کردستان ( عراق)، کنفرانس هماهنگی زبان های کُردی و‌ فارسی در اقلیم کردستان به مدت ۳ روز برگزار می شود.

]]>