فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 11:46:12 +0330fa تشکیل کمیته انضباطی فدراسیون کوهنوردی برای بررسی سقوط کودک سنگ‌ نورد http://www.faratab.com/news/10864/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF Sun, 20 Oct 19 22:20:01 +0330 تشکیل کمیته انضباطی فدراسیون کوهنوردی برای بررسی سقوط کودک سنگ‌ نورد
رئیس فدراسیون کوه نوردی تایید کرد که سنگ نورد سقوط کرده به هوش آمده است.

]]>