فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 11:16:47 +0330fa یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟ http://www.faratab.com/news/10862/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 20 Oct 19 21:20:01 +0330 یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟
یکی از مواردی که دارندگان و مشتریان چک با آن مواجه هستند مدت اعتبار چک و اینکه مهلت اعتبار یک برگه چک چند سال است؟

]]>