فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:55:05 +0330fa کشورهای اروپایی مخالف استفاده از ارز دیجیتالی فیسبوک http://www.faratab.com/news/10861/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9- Sun, 20 Oct 19 20:50:01 +0330 کشورهای اروپایی مخالف استفاده از ارز دیجیتالی فیسبوک
آلمان، ایتالیا و فرانسه به دنبال ممنوعیت عرضه ارز دیجیتالی لیبرا در اروپا هستند.

]]>