فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 27 Jan 22 05:21:11 +0330fa روگذری که مسئله ساز شده http://www.faratab.com/news/10846/%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Sun, 20 Oct 19 07:50:01 +0330 روگذری که مسئله ساز شده
کلید اجرایی پروژه ی تقاطع غیر همسطح اسلام اباد غرب زده شد موضوعی که با مخالفت گستردهی افکار عمومی و میراث فرهنگی همراه است

]]>