فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 15:37:16 +0330fa 10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه! http://www.faratab.com/news/10840/10-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Thu, 17 Oct 19 17:14:07 +0330 10 دلیل بزرگ برای نگرانی جهان از ادامه رهبری اردوغان بر ترکیه!
او با صدای بلند صحبت می کند ، بی رحمانه عمل می کند و به اعتقاد برخی از افراد هر کاری را برای تبدیل ترکیه دموکراتیک ، به یک دیکتاتوری انجام داده است.

]]>